Консултантски договор за психологическа помощ

 

Общи положения

 1. Настоящият текст се явява договор между психолога Красимир Георгиев, наречен по-долу „консултант“, и пълнолетен, дееспособен и умствено пълноценен човек, който е заявил желание за психологическа помощ по интернет чрез сайта KrasiGeorgiev.com, наречен по-долу „клиент“ и определя условията за предоставянето на психологическа помощ.
 2. Отношенията Клиент-Консултант, се извършват в условията на взаимодействие, взаимно уважение, доверие, интерес и активност на всяка от страните.
 3. Клиентът и консултантът поддържат изцяло професионални отношения (независимо от възникващата по време на консултациите психическа близост). Покани от личен характер се отклоняват от консултанта без коментар.
 4. При първата психологическа консултация, в случай на решение от страна на Клиента за продължаване на работата, Клиента, съвместно с Консултанта обсъжда предмета на работа, формулират се целите, договаря се времето за консултация, броя на консултации, общото количество (ако е приложимо), условията и размера на заплащането.
 5. Клиентът има право във всеки един момент да прекъсне работата за необходимото му време (пътуване, хоспитализация, болест и др.) или окончателно.
 6. При тези случаи Клиентът е длъжен да уведоми Консултанта писмено (минимум 24 часа по-рано) за ситуацията.
 7. В случай на взето решение за прекъсване на работата, участниците се срещат с цел обсъждане на мотивацията за завършване, уточняване на взаимния интерес, изводи и психологическо завършване на процеса.
 8. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него.
 9. Ако консултантът не проведе предварително уговорената консултация без предупреждение, той е длъжен да възстанови сумата или да договори друг ден и час в удобно за клиента време.
 10. През цялото време на психологическата работа, предвид, особената чувствителност и уязвимост при работа с афекти, с цел безопасност на личните преживявания, Клиентът се въздържа от съдбоносни, критически решения, отнасящи се до живота му (от типа на разводи, смяна на местожителството, промени в кариерата и т.н.) и оставя окончателното решение за това след периода на приключване на психологическата работа. В случай на критични обстоятелства (катастрофа, насилие), които изискват спешни решения, обсъжда тези въпроси с Консултанта.

 

Срещи

 1. Консултациите се извършват в рамките на предварително договорен брой срещи (в зависимост от заявката и индивидуалната нужда на клиента), всяка от които с продължителност от 60 минути.
 2. Срещите се провеждат само след предварително договаряне на ден и начален час.
 3. Всяка среща започва най-късно до 15 минути след уговорения начален час.
 4. Прилага се правилото: една среща – един проблем.
 5. Мястото на срещата се уточнява по време на резервирането на час (то може да бъде онлайн – по скайп, или лично, в кабинета на психолога, адресът на който е посочен в настоящия сайт)

 Заплащане

 1. Цената на една среща е посочената в настоящия сайт, раздел Услуги.
 2. Тя се заплаща в лева.
 3. Клиентът заплаща услугата чрез доброволно избран от него метод за плащане.
 4. Клиентът се ангажира да плаща:
 • предварително в пълен размер договорената сума за онлайн срещи, пакетни и промоционални цени;
 • предварително или най-късно на място, в момента на консултиране (заплащане на място е опция, която важи само за еднократни лични срещи)
 • Моля, забележете, че парите трябва да са пристигнали по сметката 24 часа преди провеждане на срещата, в противен случай тя отпада
 1. Ако клиентът не предупреди за отлагане на консултация, без основателни причини, консултацията се счита за проведена, а сумата за консултацията остава като компенсация за потърпевшата страна.
 2. Ако има основателна причина, сумата за консултацията не се връща, а остава за следващата насрочена среща.

 

Резервация и Заплащане:

 • Избери удобен ден и час в Календара,
 • Зарежда страница с избор на вид услуга и вход в системата,
 • Отваря се страница за поръчка, в която попълвате информацията си и отбелязвате, че сте съгласни с общите условия и безусловно се съгласявате за заплащане на посочената цена на избраната услуга.
 • След приключване на заявката, получавате на посочен от вас имейл съобщение за успешно възприето електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът за покупко-продажба е сключен, както и информация за начина и размера на сумата за  плащане.
 • При допуснати технически грешки за услуги в сайта (сгрешени снимки, цени, описание, зает час и др.), за които има направена поръчка, консултантът уведомява с телефонно обаждане потребителя, като той има право да откаже направената поръчка.
 • Плащането се извършва чрез избрания от потребителя удобен начин на посочената в мейла сметка.
 • Предварителното плащане представлява изявление на потребителя, че е съгласен да плати авансово съответната услуга, след което консултантът изпраща на клиента потвърждение на направената резервация за дата и час за провеждане на срещата.

 

Отлагане

 1. Отлагането на предварително уговорен час става единствено писмено (по мейл, съобщение през сайта www.KrasiGeorgiev.com или чрез sms съобщение)
 2. При взаимно съгласие, консултацията може да се отложи.
 3. Ако Клиентът променя или отлага консултация, предвид възникнали обстоятелства, психологът остава в правото си да се разпореди с това време в свой интерес. Аналогично е и в обратния случай.
 4. Ако една от страните не е предупредила за отлагане на консултацията, без основателни причини, сумата за консултацията остава като компенсация за потърпевшата страна.
 5. В случай на непредвидени обстоятелства, всичко остава без промяна, като се договаря следващата консултация във време подходящо и за двете страни.
 6. За непредвидени обстоятелства могат да се смятат: физическа невъзможност за присъствие на консултация поради: стихийни бедствия, нещастни случаи, заболявания, изменения на жизнените обстоятелства, а също така други изключителни случаи, които се обсъждат на следващата консултация.
 7. Клиентът има право да отлага не повече от два последователни пъти среща.

 

 Права и задължения

 1. Клиентът има право да:
 • да получи консултация във вида и срока, уговорени в този договор,
 • да обсъжда всеки вълнуващ го проблем през времето на съответната консултация,
 • да отказва предложени техники и методи на работа,
 • да споделя всичко, което му тежи, при пълна конфиденциалност,
 • да дава навременна и конструктивна обратна връзка,
 • клиентът има пълното право, както да съхрани, така и да разкрие конфиденциалните сведения и носи лична отговорност за случайно или неслучайно разкрити тайни на трети лица, от своя страна.

 

 1. Клиентът се задължава да:
 • заплаща консултациите предварително (ако са он-лайн или пакети) и най-късно по време на срещата,
 • да информира навреме (минимум 24 часа по-рано) консултанта в случай, че няма възможност да спази договореното време за консултация. Ако консултанта не получи такова уведомление, консултацията се смята за проведена и парите за нея не се възстановяват,
 • да отговаря искрено на зададените му въпроси,
 • да поддържа мотивацията си за работа върху заявките си,
 • да спазва правилото: една среща – един проблем,
 • да изпълнява поставените му задачи в определените от психолога срокове.

Поемането на лична отговорност за работата върху себе си и промяната на чувствата, мислите и поведението на клиента са ключови за успешния изход от съвместната работа с психолог. 

Затова клиентът трябва да поеме ангажимента активно да се включва в терапевтичния процес и да осъзнава, че консултантът може да:

 • предложи различни психологически подходи и инструменти за работа,
 • посочи възможности и алтернативи за поведение и гледни точки,
 • тества клиента, да изготви записи, утвърждения, въпроси и методики, релевантни на индивидуалните нужди на клиента,

НО, в крайна сметка отговорността за:

 • следването на съветите, прилагането на техниките, действията и/или бездействията,
 • решенията,
 • и настъпването на промяна в живота на клиента

 са ИЗЦЯЛО отговорност и в ръцете на самия клиент.

 

 1. Консултантът има право да:
 • получи уговореното възнаграждение,
 • иска от клиента съдействие и информация при извършване на консултацията,
 • иска от клиента да уточни проблемите, по които иска да бъде консултиран,
 • отмени консултацията с изискване за пълно възстановяване на материалното заплащане, в случай че клиентът закъснее с 15 и повече минути за дадената консултация или не се появи без предупреждение,
 • откаже следващи консултации, ако заявката на клиента изисква участие на специалист с медицинско образование,
 • не поставя диагнози, ако те не се отнасят конкретно към основната тема на психологичиската помощ,
 • не изписва лекарства,
 • прекрати по-нататъшно провеждане на консултациите без възстановяване на заплащането при неадекватно, аморално и антисоциално поведение на клиента, а също така и при установяване на факт, че клиентът е с психично заболяване или е недееспособен, или е умствено изостанал, или е непълнолетен и без придружител.

 

 1. Консултантът се задължава да:
 • положи необходимата грижа за качествено извършване на консултацията,
 • предаде консултацията в уговорения момент и с фиксираната продължителност,
 • спазва пълна и постоянна конфиденциалност за всяка информация, която научава, самия факт за потърсена психологическа помощ,
 • изслушва, подкрепя, анализира, да обръща внимание на детайлите, да дава положителна оценка,
 • отправя конструктивна критика за действията на клиента,
 • присъства до края на психологическата консултация, съсредоточен върху клиента,
 • Целенасочено да въздейства на клиента или да се стреми към това в рамките на поставената цел,
 • Ако се почувства затруднен по някаква причина, да потърси помощ от колега, като спазва пълна конфиденциалност детайлите за живота и други сведения, които могат да идентифицират Клиента,
 • Ако вижда, че не може да бъде полезен на клиента си, да го пренасочи към подходящ негов колега.

 

 Заключителни разпоредби

 • Страните ще комуникират помежду си чрез сайта www.KrasiGeorgiev.com, през социалните мрежи Фейсбук, вайбър или скайп.
 • Красимир Георгиев си запазва правото да извършва промени в настоящите условия в договора по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.
 • Защита на личните данни – консултантът полага дължимата грижа за защита на информацията за потребителя, станала му известна от регистрацията в сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. С факта на регистрация и приемане на общите условия на сайта, потребителят дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на сключваните договори за консултиране. Данните няма да се предоставят на трети лица без изричното съгласие на потребителите, освен в предвидените от българското законодателство случаи.
 • Настоящият договор уреждат взаимоотношенията във връзка с процедурата по сключване, изменение и прекратяване на договори по реда и при условията на  Глава IV, раздел I  „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП.
 • Консултантът не носи отговорност за действия, бездействия и решения от страна на клиента.
 • Клиентът се съгласява с настоящите общи условия на консултанта, като ги приема безусловно и поема задължението да ги спазва.

За всички неуредени с настоящите дговорни условия се прилага действащото българско законодателство.

 Резервирайки час през сайта www.KrasiGeorgiev.com, вие декларирате, че се съгласявате с настоящите договорни условия и поемате ангажимент да ги спазвате.

Клиентите ми споделят:

Радвам се, че се срещнах с психолога Красимир Георгиев - той е прекрасен човек: внимателен, отзивчив и чувствителен към проблемите на пациента. Освен това е и много добър професионалист!

Наташа

На сто процента препоръчвам Краси и работата му, от резултатите на личния ми опит с него. Спрях да пуша, да пия алкохол и то напълно естествено, без да си го налагам. Промени се отношението ми към храната просто съвсем естествено.


Ани

За Краси мога да кажа, че е от онези специални хора, които може да си ги видял веднъж, но в тяхно присъствие изпитваш такова спокойствие, сигурност и блаженство, сякаш си ги познавал цял живот! Уникален човек, който оставя ярка следа в теб, след като веднъж вече си го срещнал.


Любомира

%

Успеваемост

Брой индивидуални клиенти

Успешни истории

Хората ми се доверяват, защото:

 • Съм сертифициран специалист в различни направления и имам мащабен поглед над ситуацията
 • Имам дългогодишен опит в работа с теми на клиенти от всякакъв социален статус, пол, възраст и държава
 • Ползвам индивидуално разработени и доказано ефективни психологически техники
 • Работя със 100% естествени за човешкото тяло и психика методи, не използвам лекарства
 • Прилагам комплексен и напълно индивидуален подход към спецификите на всеки клиент
 • Спазвам  100% конфиденцилност 
 • Отдавам 100% от вниманието си с фокус върху клиента
 • Предлагам 100 % качествена професионална психологическа подкрепа
 • Винаги съм 100% коректен към хората, с които работя

Най-добрият избор е да се погрижиш за себе си

При мен получаваш :

100% Ефективност

100% Конфиденциалност

100% Професионализъм

100% Адекватна подкрепа

Последвай ме тук:

%

100% от клиентите ми подобряват качеството си на живот

Човека ми се довериха през последните 10 години

%

От тях 86 % се справят с проблема, за който ме търсят, в рамките на 10 срещи

%

от клиентите ми се доверяват отново при нова трудност

защо да посетя психолог?

Промяната идва с действието!

Ако имате допълнителни въпроси може да прочетете ОТГОВОРИТЕ на всички стандартни въпроси в секция Въпроси & Отговори.

Навременна подкрепа

С помощта на своевременна консултация може да решите проблема си много по-просто и бързо.

Пълна конфиденциалност

Спазването на пълна и постоянна конфиденциалност за всяка информация, която научавам от клиента си, както и самият факт за потърсена психологическа помощ е неизменна част от работата ми като психолог.

Промяна в желаната посока

Ефективни съвети, безпристрастен страничен поглед, компетентно структуриране на объркания ум. Промяна в желаната посока.

Професионализъм

Проследяване и подкрепяне на промяната и развитието, адекватни съвети и странично мнение на независим експерт.